اجرای اتوماسیون یکپارچه اداری اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی استان طی قردادی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در سال 1394 به مرکز داده کاوی سامون کاسپین سپرده شد.